nl
X

Er zijn nog geen producten in jouw winkelwagen geplaatst.

Algemene voorwaarden cursussen en workshops

Algemene begripsbepalingen
 • De praktijk: Louter leven / Syncare
 • De cursist: degene die zich heeft ingeschreven voor een van de door de praktijk georganiseerde cursussen of workshops.
 • De website: informatie van de praktijk waarin alle relevante gegevens van de betreffende cursussen zijn vermeld.
 • Cursus: synoniem voor training, workshop, cursus, informatiebijeenkomst waarbij de praktijk zorg draagt voor de inhoud van deze.
Aanmelding cursus
 1. Bij de aanmelding voor een cursus wordt deze overeenkomst aangegaan.
 2. De cursist ontvangt een bevestiging van inschrijving in de vorm van een factuur.
 3. Indien de cursist jonger dan 18 jaar is, dient een wettelijke vertegenwoordiger het inschrijfformulier mede te ondertekenen.
 4. De cursist is gehouden iedere wijziging in de persoonlijke gegevens schriftelijk aan de praktijk te melden.
 5. Door zich aan te melden accepteert cursist deze algemene voorwaarden.
 6. De kosten voor deelname: De hoogte van het cursusgeld wordt vermeldt op de website en zal corresponderen met de factuur.
Betaling van de kosten voor de opleiding
 1. Betaling van de kosten dient steeds bij vooruitbetaling te geschieden en maximaal binnen 14 dagen na factuurdatum.
 2. In geval van schorsing, ontzegging van de toegang of verwijdering uit de praktijk blijft de verplichting tot betalen van het cursusgeld onverminderd bestaan. Ook in dit geval is het verschuldigde lesgeld direct opeisbaar.
De voorwaarden voor het annuleren van een opleiding
Indien de opleiding door de cursist wordt geannuleerd geldt de volgende annuleringsregeling:
 1. Annulering dient schriftelijk of via email te geschieden.
 2. Binnen 14 dagen is annulering kosteloos.
 3. Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de eerste cursusdag kan de cursist de cursus of workshop annuleren, er wordt er 10% administratiekosten in rekening gebracht.
 4. Bij annulering tussen de 2 en 4 weken voor aanvang van de eerste opleidingsdag is de cursist 50% van het bedrag voor de cursus verschuldigd.
 5. Bij annulering minder dan 2 weken voor aanvang van de eerste dag van de cursus is de cursist het volledige cursusgeld verschuldigd.
 6. Pas bij bevestiging van de opzegging door de praktijk via e-mail is de annulering geaccepteerd.
 7. Het is mogelijk een vervanger te sturen.
Beëindiging van de overeenkomst
 1. De cursist kan een overeenkomst te allen tijde opzeggen. Tussentijdse beëindiging leidt niet tot restitutie van het lesgeld of het vervallen van de betaalplicht daarvan.
 2. Geen recht op ontbinding overeenkomstig lid b bestaat, als de cursus met instemming van de cursist is begonnen, voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
 3. Bij overlijden van de cursist wordt de overeenkomst als beëindigd beschouwd met ingang van datum van overlijden.
 4. De praktijk is bevoegd eenzijdig de overeenkomst op te zeggen en te beëindigen, wanneer de cursist zich op dusdanige wijze gedraagt dat redelijkerwijs mag worden aan genomen dat de belangen van het opleidingscentrum of van andere cursisten daardoor ernstig worden geschaad. De verplichting tot betalen van de volledige kosten blijft daarbij onverminderd bestaan.
 5. Ongeacht het hiervoor bepaalde zal, indien de cursist in gebreke blijft met betaling van de verschuldigde kosten voor de cursus, tot incassomaatregelen worden overgegaan. Het nog te vorderen bedrag wordt verhoogd met de wettelijke rente en incasso- c.q. proceskosten.
Aansprakelijkheid
 1. De praktijk is niet verantwoordelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van aan cursisten toebehorende voorwerpen.
 2. Alle schade door de cursist toegebracht, hetzij moedwillig hetzij door onachtzaamheid, zal op kosten van de cursist of zijn wettelijk vertegenwoordiger worden hersteld.
 3. De cursist is aansprakelijk voor beschadigingen aan kleding en andere eigendommen van derden.
 4. Het volgen van een cursus of workshop is geheel op eigen risico van de cursist. Veranderingen in de persoonlijke levens- en arbeidssfeer welke mogelijk kunnen ontstaan door inzichten opgedaan naar aanleiding van de opleiding vallen buiten de verantwoordelijkheid van het opleidingscentrum.
 5. De praktijk gaat uit van cursisten die niet verslaafd zijn of onder behandeling staan van de geestelijke gezondheidszorg.
 6. Indien de praktijk om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt. Hiervoor dient de originele factuur te worden overlegd.
Tijden en plaatsen voor de opleiding
 1. De praktijk is gerechtigd om in geval van onvoldoende aanmeldingen of anderszins de opleiding of lestijd minimaal 14 dagen voor aanvang van de opleiding te wijzigen. Indien de cursist met deze wijziging niet kan instemmen, kan de cursist dit binnen 14 dagen, schriftelijk kenbaar maken en zal de overeenkomst, zonder kosten voor de cursist worden ontbonden en een gedane aanbetaling zal door het opleidingscentrum worden gerestitueerd.
 2. De praktijk is gerechtigd in ernstige gevallen van overmacht de tijden waarop de opleiding plaats zal vinden dan wel de plaats waar waar de workshop plaats zal vinden tussentijds te wijzigen. In een dergelijk geval van overmacht kan geen beroep worden gedaan op de ontbindende voorwaarde.
12. Auteursrecht
 • Het auteursrecht op het eigen lesmateriaal berust bij de praktijk. Het materiaal mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze zonder voorgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar.
13. Klachten
 • Bij geschillen volgt u de klachtenprocedure.
14. Website en studiemateriaal
 • Druk- en zetfouten, prijswijzigingen en wijzigingen van de inhoud van de opleidingen in de reclamematerialen/website voorbehouden.
15. Vertrouwelijkheid
 • Alle informatie die door cursisten verstrekt wordt is vertrouwelijk.